Make your own free website on Tripod.com

Cantonese: Chin Wong Ji Wong 2000
Mandarin: Qian1 Wang2 Zhi1 Wang2 2000
Director: Wong Jing
Screenwriter: Wong Jing
Cast: Stephen Chow Sing-Chi, Nick Cheung Ka Fai, Sandra Ng Kwun-Yu, Wong Jing, Suki Kwan Sau Mei, Kelly Lam Hei-Lui, Baat Leung Gam
Rating: II B (Hong Kong)

Main | Gossip | Sing Jai's Talented Tongue | Links | Films | Gallery | Sing Jai Sounds

Designed & Maintained by: chowsingchifan
ICQ #7867585
Last Updated - March 16, 2000